PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

 1. Amaç

Bu prosedürün amacı, AYSEM’ deki personel belgelendirme sürecini tanımlamaktır.

 

 1. Kapsam

AYSEM tarafından verilen tüm personel belgelendirme hizmetlerini kapsar.

 

 1. Sorumlular

Yönetim Kurulu Başkanı

Personel Belgelendirme Müdürü

Kalite Yöneticisi

Karar Verici

 

 1. Tanımlar

Kalite El Kitabı’ ndaki tanımlar geçerlidir.

 

 1. Uygulama

5.1 Rehberlik Faaliyetleri

AYSEM’e gelen başvuru sahibi önce Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında Muhasebe Elemanı ,Kalite Yönetim temsilcisi veya Belgelendirme Personeli tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirme adayın belgeyi hangi meslekten alacağı, tecrübeli olup olmadığı, yatıracağı ücret ,sınavın nasıl yapılacağı, adayın 3 adet ücretsiz sınav hakkının bulunduğu ve dördüncü hakkında teşvikten yararlanamayacağı ve dördüncü hakkında birim ücretini ödeyerek sınava girebileceği ,adayın engellilik bilgisi, okuma yazma durumu bilgilerini içermektedir.

Adayın başvurusunu birim bazlı mı yapacağı, birim birleştirme mi uygulayacağı bilgisi edinilir. Aday sınav ücretini yatırdığına dair dekontu, kimlik fotokopisini ve belgelendirme talep formunu ve Belge Kullanım Sözleşmesini imzalar. Belgelendirme Talep Formunun başvuruyu alan bölümünü başvuruyu alan (Yönetim Kurulu, Belgelendirme Personeli, Muhasebe Elemanı, Pazarlama Elemanı ve Kalite Yönetim Temsilcisi) imzalar. Muhasebe elemanı ilgili evrakları Personel Belgelendirme Birimi’ne iletir. Personel Belgelendirme Birimi Belgelendirme Talep formunu onaylar. Sonrasında Personel Belgelendirme Birimi sınav ücretini yatırıp kayıt yaptıran adayın sınav planlamasını yaptıktan sonra adaya sınav yer ve saati telefon ve SMS ile bildirilir. Adayın sınavı bitip karar verildikten sonra sonuçlar Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına girilir. Adayın sınav sonucuna itiraz hakkı mevcuttur. Belgelendirme kararına itiraz bölümünde açıklama yapılmıştır. Üç sınav hakkından da başarılı olamayan aday başarısız olduğu birimin parasını ödeyerek tekrar sınava alınır eğer bundan da başarısız olursa eğitim alması tavsiye edilir. Aday başarılı olmuşsa belgesi AYSEM’ e gelir belge elden veya kargo yoluyla Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belgenin geçerlilik süresi , kayıp olması ve yenileme işlemlerinde ne yapması gerektiği bilgileri verilerek teslim edilir.

5.2 Belgelendirme Başvurularının Alınması ve Gözden Geçirilmesi

Belgelendirme başvuruları “Belgelendirme Talep Formu” ile AYSEM’ e yapılır. “Belgelendirme Talep Formu” internet sitesinde tüm ilgililere duyurulmuştur. Form, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak AYSEM’ e elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırabilir.

AYSEM’ e ulaşan “Belgelendirme Talep Formu”, Personel Belgelendirme Müdür’ ne iletilir. Personel Belgelendirme Müdürü, talebi inceler ve belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı kararını verir. Belgelendirmenin yapılamayacağı kararı verilirse, “Personel Belgelendirme Müdürü” tarafından karar başvuru sahibine bildirilir. Aday “Belgelendirme Talep Formu”na, internet sitesinden de ulaşabilir. Başvurular, elden, e-mail, faks ve kargo ile iletilebilir. E-mail ve faks yolu ile iletilen başvuru formları, en geç ilan edilen son başvuru tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak AYSEM’ e iletilmelidir.

Başvuru gözden geçirilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

 • AYSEM Personel Belgelendirme Biriminin talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,
 • Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları varsa adayın bu ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların “Belgelendirme Talep Formu” ile sunulup sunulmadığı,
 • Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin, bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler)

Başvurular AYSEM Kalite Yöneticisi tarafından alınarak onaylanması için Personel Belgelendirme Müdürü’ne teslim edilir.

Başvuru sahipleri “Belgelendirme Talep Formu”nun ekinde aşağıdaki belgeleri de AYSEM’ e sunmaktadır:

 

 • Öğrenim Belgesi (Diploma)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
 • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler,
 • 037 Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali

Adaylar gerekli evraklar bilgisine web sayfası üzerinden de erişebilirler.

 

AYSEM tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının düzenlenmesinin ardından belgeler LS.008 Belge Takip Listesi’ne her meslekten giren adaylar kendi sıra numarasına göre kaydedilir.(YB/UY/Rev/Sıra No)

Belgelendirme için,  aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar aranmaz, başvuru sahibi ve adayların erişimini veya başvurusunu haksız olarak engelleyici veya kısıtlayıcı prosedürler uygulanmaz.

 

5.3 Sınavların Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

Sınavların planlanması ve organizasyonu Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır. Personel Belgelendirme Müdürü, sınav tarihlerine karar verir ve sınav takvimini oluşturur.AYSEM sınav programlarını sınavdan en geç 1 hafta önce MYK’ ya elektronik ortamda bildirir. Sınav programlarında; hangi yeterliliklerden sınav yapılacağı, yeterliliklerin seviyesi, teorik ve uygulama sınavlarının yeri, sınavların saati, sınav görevlileri ve gözlemcileri, sınava katılacak aday sayısı ve gerekli diğer bilgiler yer alır. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklikler en geç sınavdan iki iş günü öncesine kadar Kuruma bildirilir.Teorik ve uygulama sınavları, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslara göre, Kuruma bildirilen sınav programına uygun olarak gerçekleştirilir.Bu doğrultuda AYSEM İnternet sitesinde ilgililere sınav programının ilan edilmesini sağlar.

 

İlan edilen tarihlerdeki sınavlara başvuruların değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda başvuru sahibi aday olarak Personel Belgelendirme Müdürü tarafından “LS.004 Sınava Katılacak Aday Listesi” ne kaydedilir.

Sınav takvimi belirlenen aday telefon veya sms ve web sitesi aracılığıyla bilgilendirilir. Ayrıca kesinleşen sınav takvimi web sitesi yoluyla da ilgililere duyurulur

Sınav yapıcı ve gözetmenler  “PR.016 İnsan Kaynakları Prosedürü” ne uygun olarak Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belirlenir ve “LS.004 Sınava Katılacak Aday Listesine” eklenerek onaylanır.

Personel Belgelendirme Müdürü tarafından, yapılacak olan her sınav için bir hafta öncesinde sınav yapıcı Atama formu sınav yapıcılar tarafından ‘LS.004 Sınava Katılacak Aday Listesi kontrol edilerek herhangi bir çıkar ilişkisi olmaması dâhilinde onaylanarak imzalanır ve o sınavda görev alabileceğini ıslak imzalı olarak beyan eder. Eğer herhangi bir çıkar ilişkisi söz konusuysa veya görev alamama durumlarında personel belgelendirme müdürü tarafından başka bir sınav yapıcı o sınav için yeniden atanır.

Sınavlar, “PR.009 Sınav Prosedürü” ne uygun olarak belirlenmiş sınav görevlileri tarafından gerçekleştirilir ve değerlendirilir. Sınavda görev alan Sınav Yapıcıya destek sağlanması, sınavın organizasyonu, sınavların yürütülmesi ve değerlendirme sonuçlarının Personel Belgelendirme Müdürü’ ne iletilmesi Sınav Gözetmeni tarafından gerçekleştirilir. Sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntı Sınav Prosedürü’ nde belirtilmiştir.MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi Rev.00 ‘ne dayanarak sınav gerçekleştirilir.

5.4 Belgelendirme Kararının Verilmesi

Sınav Sonuçları ve sınavlarla ilgili dokümanlar Sınav Gözetmenleri ve Sınav Yapıcılar tarafından Personel Belgelendirme Müdürü’ ne sunulur.Personel Belgelendirme Müdürü, dokümanları düzenleyerek, tüm evrakları dosya halinde Karar Verici’ ye ve İç Doğrulayıcı’ ya (gerekiyorsa) iletir. Karar Verici ve İç Doğrulayıcı, ilgili Ulusal Yeterliliğin gerekliliklerine göre değerlendirir“FR.089 Personel Belgelendirme Karar Formu” nu doldurarak, Personel Belgelendirme Müdürü’ ne iletir. Karar Verici tarafından alınan karara uygun olarak işlemler yapılır.

Belge almaya hak kazanan kişiler, Personel Belgelendirme Müdürü tarafından “LS.008 Belge Takip Listesi” ne kaydedilir.Belge almaya hak kazananların listesi ile sınava ilişkin diğer bilgiler MYK’ ya elektronik ortamda iletilir. MYK tarafından basımı sağlanarak iletilen sertifikalar belge sahiplerine gönderilir. MYK portal işlemlerinden Personel Belgelendirme Müdürü/Kalite Yöneticisi sorumludur.

5.5 Belgelendirme Kararına İtiraz

Sınava katılan her aday belgelendirme kararına itiraz edebilir. İtirazlar, kararın adaya bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilir. AYSEM’ e ulaşan itirazlar “Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü”ne uygun olarak işlem görür.

5.6 Belgelerin Hazırlanması

Adaylar, belgelendirme kararı ile ilgili Personel Belgelendirme Müdürü tarafından bilgilendirilir. Belge almaya hak kazananların bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına Personel Belgelendirme Müdürü/Kalite Yöneticisi tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, AYSEM Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve Personel Belgelendirme Müdürü/Kalite Yöneticisi tarafından belge sahiplerine elden veya kargo yolu ile teslim edilir. Gerekli görülen ulusal yeterliliklerde cüzdan tipi kart ya da başka biçimlerde ilave belgeler düzenlenebilir.

Belgenin geçerliliği internet adresinden sorgulanabilir.

Belge sahipleri, belge teslimi esnasında imzalamış oldukları “FR.037 Belge Kullanım Sözleşmesi” şartlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca Ulusal Yeterlilikte bulunan şartlara da uymakla yükümlüdürler. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerde bir değişiklik olduğunda AYSEM’ e haber vermek zorundadır.

5.7 Belgelerin Geçerlilik Süresi

Belgelerin geçerlilik süresi, belgelendirme kararının alındığı tarihte başlar ve 5 yıldır.Bu süre her meslek grubu için ulusal yeterlilikte belirtilir.Bazı meslek grupları için belge geçerlilik süresi değişkenlik gösterir.(örn:Çelik Kaynakçısı ve Alüminyum Kaynakçısı için belge geçerlilik süresi 2 yıldır.)

 

5.8 Belge Üzerinde Değişiklik Talebi ve Belge Yenileme

Geçerlilik süresi dolmamış belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması ile birlikte belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla AYSEM’ e bildirmesi durumunda, belge ücreti alınarak belge üzerinde değişiklikler yapılarak belge yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası değişmez. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi AYSEM’ e iade ettikten sonra teslim edilir.Başvuran ya da belgelendirilen personelin kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikler AYSEM tarafından güncellenir ve değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde MYK’ ya iletilir.

Hatalı, kayıp, yıpranmış vb. belgelerin yenilenmesi ile ilgili belge sahibi AYSEM’ e yazılı dilekçe veya elektronik posta yoluyla başvuruda bulunur. Belge sahibi, Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesi’ nde belirtilen belge yenileme ücretini AYSEM hesaplarına yatırır. AYSEM, yeniden belge basımı için MYK web portal üzerinden başvuruda bulunur. Yeni gelen belge, eski belge teslim alınmadan belge sahibine iletilmez. Kayıp belgelerde ise, belge sahibi, belgesini kaybettiğine ilişkin ilanlarını AYSEM’ e iletir, ardından yeni belgesini alabilir.

5.9 Başarısız Olan Adaylar

Sınav sonuçları başarısız olan adaylar, 12 ay içinde sadece başarısız oldukları birimlerden, ücretsiz olarak tekrar sınava girebilirler.

5.10 Gözetim

AYSEM, belgelendirdiği kişiden, belgenin geçerlilik süresi içinde, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen kontrol sayısı kadar, meslek alanı ile ilgili olarak çalıştığı kuruluştan ve/veya işvereninden işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunmasını ister.

AYSEM, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, Personel Belgelendirme Müdürü tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur.

Belgeli personel, gözetim ile ilgili AYSEM’ in talep ettiği kanıtları uygun bir şekilde ve zamanında AYSEM’ e sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde kanıt sunulmaması durumunda, belge askıya alınır.

Belgeli personel, gözetim kanıtlarını eksik olarak sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için AYSEM tarafından 1 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi süre sonunda askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.

5.11 Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yönteme ve “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” a uygun olarak yapılmaktadır. Yeniden belgelendirme yapılacak belgeli personel, Kalite Yöneticisi tarafından belgenin geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için gerekli adımları e-posta, telefon veya yüz yüze görüşme yoluyla bildirir. Bildirimlerin ardından yeniden belgelendirme başvurusu belgeli personel tarafından AYSEM MYM’ ye “Belgelendirme Başvuru Formu” kullanılarak yapılır. Belgeli personel, yeniden belgelendirme başvurusunu kendisine bildirim yapıldığı başvuru dönemi içerisinde yapabilir. Başvuru dönemi aşağıdaki şekildedir:

Belgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 (beş) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 4 (dört) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 4 (dört) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 (üç) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 2 (iki) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 (iki) ay önce başlar.

Yeniden belgelendirme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilemez.

 

Yeniden belgelendirme sınavları belgeli personelin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması gerekmektedir. Ancak, belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması halinde sınav sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu durumda, AYSEM MYM başvurusunu uygun bulduğu belgeli personel için düzenleyeceği sınavı başvuru tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na bildirir.

 

Belgeli personel iletişim bilgilerindeki değişiklikleri AYSEM MYM’ ye bildirmemesi halinde sorumluluk belgeli personele aittir.

AYSEM MYM, belgeli personelin belge yenileme için yaptığı ödeme tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na belge talebini iletir. Ulusal Yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, yeni belgenin düzenlenme tarihi, belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

Belgeli personel, yeniden belgelendirme talebini AYSEM MYM’ ye yapabileceği gibi başka bir belgelendirme kuruluşuna da yapabilir. Başka bir belgelendirme kuruluşundan belge almış yeniden belgelendirme başvuru yapan belgeli personel, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen tüm sınavlara tabi tutulur.

 

Ulusal Yeterliliklerin güncellenmesi halinde, yeniden belgelendirme faaliyetleri güncel Ulusal Yeterliliğe uygun olarak gerçekleştirilir. (AYSEM MYM kapsamını güncel Ulusal Yeterliliğe göre güncellemesi halinde).

Ulusal Yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklikler olması durumunda, yeniden belgelendirme yeterlilikte yapılan değişikliklere ve belirten şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması durumunda belge yenilemeye hak kazanır.

Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde yeniden belgelendirmeye hak kazanması halinde belgeli personel için birden fazla belge düzenlenebilir.

Birden fazla Ulusal Yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu Ulusal Yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; belgeli personelin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde belgeli personele yeni Ulusal Yeterlilikte belge düzenlenir.

Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan Ulusal Yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

 

5.12 Belgenin Askıya Alınması ve Belge İptali

5.12.1 Belgenin Askıya Alınması

                    Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

 • Belgelendirilmiş personelin 037Belge Kullanım Sözleşmesi’ ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya AYSEM belgesinin yanlış kullanılması

AYSEM, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “FR.037Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile logo kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde AYSEM’ e iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile AYSEM’ e bildirmesi istenir.

Askıya alma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca AYSEM’ in her türlü hakkı saklıdır. AYSEM, belgenin askıya alınması ile ilgili kararları, web sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

5.12.2 Belgenin İptali

Belgenin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir:

 • Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak AYSEM’ i eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,
 • Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,
 • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

Karar verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar alınırken, FR.006 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU ile ilgili durum karar vericiye iletilir.Karar verici belge iptal kararını FR.089 PERSONEL BELGELENDİRME KARAR FORMU’na işleyerek kararı onaylamış olur.Alınan karar MYK’ya iletilip işlem tamamlanır.Durum, LS.008 Belge Takip Listesine kaydedilir.

AYSEM, belgenin geri çekilmesi kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin geri çekilmesi kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde AYSEM’ e iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile AYSEM’ e bildirmesi istenir.

Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvurduğunda ilk başvuru prosesi uygulanır.

5.13 Ulusal Yeterlilikte Değişiklikler

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.

 1. Referanslar

PR.009                          Sınav Prosedürü

PR.016                          İnsan Kaynakları Prosedürü

FR.037                          Belge Kullanım Sözleşmesi

FR.038                          BELGELENDİRME TALEP FORMU (İNŞAAT)

FR.039                          BELGELENDİRME TALEP FORMU (KAYNAK)

LS.008                           Belge Takip Listesi

MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi Rev.02

MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi Rev.00

TL.003                    KAMERA KAYIT VE SINAV YAPMA TALİMATI

FR.089 PERSONEL BELGELENDİRME KARAR FORMU

FR.006 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU

 

7. Revizyon Tarihçesi

 

Revizyon No. Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi
00 18.04.2016 Yeni Yayın
01 18.05.2017 5.10 maddesi eklendi.
02 21.06.2017 5.3 maddesine “Personel Belgelendirme Dosyası Kontrol Listesini doldurur”, “Personel Belgelendirme Karar Formu nu doldurarak” ifadeleri ve 5.10 maddesi eklendi
03 05.07.2017 5.6 maddesi güncellendi.
04 29.07.2017 5.2 maddesi güncellendi.
05 01.11.2017 5.1 maddesi güncellendi.
06 20.11.2017 5.2 maddesi LS.005 referansı LS.004 olarak değiştirildi.

5.11.2 maddesi LS.006 maddesi LS.008 olarak değiştirildi.

6. REFERANSLAR bölümünde FR.058 , FR.059, FR.060, FR.061 numaralı formlar kapsam güncellemesi nedeniyle kaldırılmıştır.

07 30.11.2017 5.7 maddesi güncellendi.
08 13.12.2017 5.7 maddesinde geçen ‘’yenilenen belgeye revizyon numarası vermek’’ ibaresi kaldırılmıştır.5.2, 5.3, 5.5, 5.7 maddeleri güncellenmiştir.
09 17.01.2019 Referanslar güncellenmiştir.
10 30.04.2019 Belgelendirme başvurularının alınması ve gözden geçirilmesi bölümü revize edilmiştir ve Belgenin iptali bölümü revize edilmiştir.