AYSEM MYM olarak:

 Ulusal Yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamayı, kayıtları doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına almayı, kararların tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamayı, görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek prosedürler geliştirmeyi, ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakları temin etmeyi,

 

Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almayı, herkes için ölçme ve değerlendirme imkânına erişim sağlamayı, özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate almayı, ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasını ve herhangi bir kişi veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamayı,

 

Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamayı, yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirilmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamayı,

 

Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamayı, İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamayı, İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamayı, İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamayı,

 

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesi veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamayı, AYSEM’ in sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamayı, tüm adaylar itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini, öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamayı, aşamalı bir temyiz prosedürü işletmeyi, açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilerek ve kayıt altına alınmasını, Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydını saklamayı,

 

Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamayı, personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmeyi, İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmeyi, potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunmayı, tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanacağını ve gözetimde bulunulacağını, İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamayı, İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışılmayı, güvenli çalışma sistemlerin uygulanacak ve risk teşkil eden durumlar kontrol altında tutulmasını, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamayı,

 

Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamayı, Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamayı, istihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesini ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını, tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamayı,

 

Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgeyeceğini, öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verileceğini, açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize etmeyi ve kayıt altına almayı, kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmayı,

 

Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirmeyi, uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamayı,

 

Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirler almayı ve prosedürleri bu doğrultuda işletmeyi, öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçirmeyi ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde kayıt altına almayı, çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunu en aza indirgemeyi, sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırmayı, çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir almayı, finansal çıkarlar, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilemeyeceğini,

 TAAHHÜT EDER VE BUNU KALİTE POLİTİKASI OLARAK BELİRLEMİŞTİR.

 

 

AYSEM MESLEKİ YETERLİLİK VE SINAV MERKEZİ A.Ş.

  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İSMAİL AKGÖZ